Uther, strona 5

55 tekstów – auto­rem jest Uther.

..Ni­by ciągle ten sam, zwa­riowa­ny,który szu­ka uciążli­wie no­wych przygód,wyz­wań. Ale dla swoich ziomków na zaw­sze po­zos­ta­ne tym sa­mym kochającym przy­jacielem, na które­go zaw­sze mogą liczyć i , który wespże ich w trud­nych sy­tuac­jach... U-ther. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 grudnia 2009, 21:30

..Jeśli mam dziś zginąć,zrób to. My żołnie­rze włas­ne­go życia wyz­na­jemy jedną za­sadę , wal­cz lub zgiń, pod­daj się,lub bądź stra­conym. Wierz mi skur­wy­synu, nie mi to oce­niać, jes­tem tyl­ko człowiekiem,który wal­czy o przet­rwa­nie na tej nędznej pla­necie... U-ther. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 grudnia 2009, 00:27

... Życie nie przy­niosło Mi wielu nies­podzianek,lecz gdy cier­pli­wie cze­kasz na ten naj­wspa­nial­szy mo­ment w swoim życiu, zro­zumiesz,że opłacało się. On i Ona, Diabeł i Anioł.. To miłość, którą jes­teśmy w sta­nie tyl­ko My pojąć i która z każdym no­wym dniem , roz­kwi­ta na­de wszystko...
... Nie jes­tem pe­nerem, który miłości nie ce­ni, dla Ciebie 3 słowa " Kocham Cię Niez­mier­nie"... U-ther. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 grudnia 2009, 00:01

..Bo jes­tem uciążli­wy !. Młody,uz­bro­jony i wszys­tko mnie je­bie. Nie mam nadziei. Pro­wadzę życie ban­dy­ty i tracę zmysły... U-ther. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 grudnia 2009, 20:16

... Możesz bu­jać się po uli­cach ze swoimi bandytami..
- Będę na Ciebie cze­kać, póki nie załat­wisz swoich spraw. Będę czekać..
- Zdradzę Ci sek­ret, jak przyt­rzy­mać przy so­bie pod­ry­wacza,nieco miłości i go­towa­nia obiadków "Zo­baczę Cię później"
Nie jest trud­nym ut­rzy­mać przy so­bie czar­nucha, ko­bieta mu­si być damą w ciągu dnia, ale w no­cy mu­si być nap­rawdę dzika..
U-ther. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2009, 21:13

..Pos­luchaj skur­wy­synu,jeśli pier­wszy nie sta­wisz opo­ru siłom z, który­mi od daw­na nie mogłeś so­bie po­radzić, wierz mi, one po­ciągną Cię w ot­chłań z, której nie ma moz­li­wości wyjścia, i wte­dy jak szczur będziesz szu­kał, dro­gi do wol­ności w,pod­czas której po­konasz całe na­pot­ka­ne zło w Twoim życiu.. U-ther. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 grudnia 2009, 11:13

... Nie jes­tem Tym, które­mu wszys­tko jest obojętne. Życie dru­giego człowieka, ce­ni się jes­cze bar­dziej, niż włas­ne. Bóg ob­da­rował nas miłością abyśmu wszys­cy się miłowa­li, więc dlacze­go na tym piep­rzo­nym świecie te­go w ogóle nie wi­dac?... U-ther. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 grudnia 2009, 22:44

... Myślisz, że jes­teś kimś przykładając pis­to­let do głowy bez­bron­ne­mu człowieko­wi? Myślisz, że gdy już strze­lisz wszys­tkie Two­je kłopo­ty się skończą?
Ten człowiek może jest i bied­ny, ale czuję, że je­go ser­ce ama­nuję miłością i dob­ro­cią, i na­wet naj­twar­dszy po­cisk nie jest w sta­nie prze­bić tak gru­bej zbroji..
U-ther. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 grudnia 2009, 22:19

... Choć nie pro­wadzi­my już wo­jen, żyje­my na pog­ra­niczu dob­ra ze złem, na zaw­sze po­zos­ta­niemy ty­mi żołnie­rza­mi, którzy rzu­cili wyz­wa­nie wszel­kiemu pe­ner­stwu i, którzy mog­li doświad­czyć te­go jak nap­rawde sma­kuje, nasze sza­re życie....U-ther 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 listopada 2009, 21:07

Mój bra­cie, jed­no jest pew­ne, to się nig­dy nie skończy, póki pier­wszy nie po­wiesz do wszys­tkich skur­wy­synów "Piep­rzcie się".Wte­dy to właśnie ja, ciem­ny cha­rak­ter, wy­bije się po­nad wszys­tko i po­zos­ta­wie wam ślad , na pa­miątke swo­jego nędzne­go życia....... U-ther 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 listopada 2009, 22:10
Uther

Jestem fanem 2Paca, i prowadzonego przez niego Thug Lif'a.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność