Uther, strona 3

55 tekstów – auto­rem jest Uther.

...Nie mam prze­kona­nia do słuszności Twych działań, lecz jed­no jest pew­ne bra­cie, żyj bo­hater­sko i umieraj godnie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 stycznia 2010, 21:18

... Nie spię po no­cach, myśląc co wy­darzy sie następne­go dnia. Modlę się do Bo­ga,prosząc by właśnie kto­rejś no­cy,diabeł nie odeb­rał mi te­go, o co wal­czyłem całę życie... U-ther. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 stycznia 2010, 23:00

... Dlacze­go wal­czę by żyć, jeżeli żyję tyl­ko po to by walczyć?...U-Ther. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 stycznia 2010, 22:27

...Jes­tem urodzo­nym ban­dytą, który pot­ra­fi kochać... Strze­lam z bro­ni,żeby uniknąć aresztu za kokę, mój puls gwałtow­nie wzras­ta , mo­je uza­leżnienie pro­wadzi mnie do obłędu....U-ther. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 stycznia 2010, 21:27

...Zaczy­naliśmy od ucie­czek przed gli­nami i uk­ry­waniu się przed po­licyj­ny­mi helikopterami.
Ot­wiera­my ogień, kto nas może powstrzymać?

Żyje­my jak młodo­ciani ban­dy­ci,ma­my nadzieję na spra­wied­li­wość... U-ther. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 stycznia 2010, 21:16

... Tchórz umiera ty­siąc ra­zy, a bo­hater tyl­ko raz... Wiem, że dzi­siej­szej no­cy wpa­kuję się w ja­kieś gówno... U-ther. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 stycznia 2010, 22:10

...Czas mi­ja, gdy za­ciągam się dy­mem, mając nadzieję, że dzięki niemu odlecę.
...Ci ludzie dop­ro­wadzają mnie do sza­leństwa...O tak czuję to... U-ther. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 stycznia 2010, 22:17

...Mo­je słowa będą nat­chnieniem dla wielu następnych po­koleń....Nieba­wem,sza­ra kur­ty­na opad­nie,bez­li­tos­ne uli­ce, spo­niewierają wszys­tkich, co do jed­ne­go. Wte­dy mój bra­cie, nie będzie cza­su na płacz, tęskno­te...wówczas trwać bedzię po­goń za wol­nością, za tym abyśmy mog­li żyć tak , jak na to zasługu­jemy. Jeb­cie się! Nasza moc jest nie zrówna­na, przez­wy­ciężymy wszys­tko, bracie...U-Ther. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 stycznia 2010, 21:19

...Nasz wróg nas nie zniszczy! Jes­teśmy ba­nita­mi,poszu­kujący­mi wol­ności słowa i czy­nu. Piep­rz się skur­wy­synu, jeśli in­ne są Two­je ocze­kiwa­nia i pla­ny, nasz jest podstępny:
-Wyeliino­wać zag­rażającą nam ludność!!
...U-ther. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 stycznia 2010, 06:44

.." I co więcej mogę po­wie­dzieć, nie byłoby mnie dziś tu­taj, gdy­by sta­ra gwar­dia nie prze­tarła za sobą szla­ku..." U-ther. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 stycznia 2010, 21:20
Uther

Jestem fanem 2Paca, i prowadzonego przez niego Thug Lif'a.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność