Uther, teksty ze stycznia 2010 roku

14 tekstów ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest Uther.

To nie ko­niec świata, gdy płaczesz ze wględu na to co ro­bisz źle. Na­pew­no w głębi duszy to co ro­bisz źle jest dob­re, tyl­ko po­zos­ta­je te­raz py­tanie dla ko­go jest to dobre.
Dla Ciebie?
czy dla in­ne­go człowieka?
Wierz mi, nig­dy nie znaj­dziesz od­po­wie­dzi na to py­tanie, zna ją tyl­ko jed­na osobą nieobec­na ciałem,lecz obec­na duszą... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 stycznia 2010, 21:19

SKłamałbym, gdy­bym po­wie­dział, że nig­dy nie myślałem o śmier­ci...Będę przy­goto­wany,nie chcę zos­ta­wić zna­jomych na pas­twę lo­su, który często by­wa okrutny... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 stycznia 2010, 00:25

Nie je­den bied­ny, uklęknąłby przed bo­gatym, za kromkę chle­ba. Nie je­den bied­ny, od­dałby życie za tą kromkę, aby na­kar­mić swoją rodzinę... U-ther. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 stycznia 2010, 00:53

Za swoją prze­wod­nią moc, wyb­rałem Ciebie bracie.
Tak,te­go człowieka z którym od małego zdo­bywa­liśmy szczy­ty,poz­na­waliśmy pa­nien­ki,a na sa­mym końcu pi­liśmy dwusłodo­we piwo.
Te­raz cza­sy się zmieniły...Już Ciebie nie ma, zos­tałem sam.
Mo­wię Ci "żeg­naj Bracie, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 stycznia 2010, 20:55

...Nie mam prze­kona­nia do słuszności Twych działań, lecz jed­no jest pew­ne bra­cie, żyj bo­hater­sko i umieraj godnie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 stycznia 2010, 21:18

... Nie spię po no­cach, myśląc co wy­darzy sie następne­go dnia. Modlę się do Bo­ga,prosząc by właśnie kto­rejś no­cy,diabeł nie odeb­rał mi te­go, o co wal­czyłem całę życie... U-ther. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 stycznia 2010, 23:00

... Dlacze­go wal­czę by żyć, jeżeli żyję tyl­ko po to by walczyć?...U-Ther. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 stycznia 2010, 22:27

...Jes­tem urodzo­nym ban­dytą, który pot­ra­fi kochać... Strze­lam z bro­ni,żeby uniknąć aresztu za kokę, mój puls gwałtow­nie wzras­ta , mo­je uza­leżnienie pro­wadzi mnie do obłędu....U-ther. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 stycznia 2010, 21:27

...Zaczy­naliśmy od ucie­czek przed gli­nami i uk­ry­waniu się przed po­licyj­ny­mi helikopterami.
Ot­wiera­my ogień, kto nas może powstrzymać?

Żyje­my jak młodo­ciani ban­dy­ci,ma­my nadzieję na spra­wied­li­wość... U-ther. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 stycznia 2010, 21:16

... Tchórz umiera ty­siąc ra­zy, a bo­hater tyl­ko raz... Wiem, że dzi­siej­szej no­cy wpa­kuję się w ja­kieś gówno... U-ther. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 stycznia 2010, 22:10
Uther

Jestem fanem 2Paca, i prowadzonego przez niego Thug Lif'a.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność