Uther, teksty z grudnia 2009 roku

18 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest Uther.

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 30 grudnia 2009, 18:02

...Nasze życie to ster­ta niepo­rozu­mień... Stacza­my się w głębie chci­wości, po­gar­dy, pychy...Te cza­sy dla nas juz minęły, jes­teśmy pros­ty­mi ludźmi, którzy więdzą co w życiu tak nap­rawde chcą osiągnąć, do cze­go chcą dob­rnąć...Wa­lić wszys­tko co sprze­niewie­rza sie nam,i choć nie jes­teśmy uz­bro­jeni, każde­mu da­my rade..U-ther. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2009, 01:18

...Nieba­wem na­dej­dzie kres nasze­go życia... Nie mar­tw się bra­cie, bie­rzmy z życia to co naj­lep­sze, nie pat­rz na bo­ki, one dla Ciebie nie is­tnieją. Wiel­ki będzie nasz dzień, w którym na­si bra­cia zro­zumieją,że ja i Ty by­liśmy ich naj­bliższą rodziną,naj­bliższy­mi przy­jaciólmi.... U-ther. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 grudnia 2009, 22:56

Raj...dla wielu wy­daje sie piek­ny, lecz dla większości wca­le nie mu­si istniec.
w je­go głebi, na sa­mym środ­ku jed­na róża, czer­wo­na, z prze­pięknym kwiatostanem,
zas w je­go kącię,zmar­niała , budząca niepokój,na­tomiast czarna..
Ludzie przechodzący obok [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 grudnia 2009, 10:03

... Nie ruszę tyłka tyl­ko po to ze­byś mógł zgar­niać kasę. Mam poz­nańską men­talność, wierz mi bra­cie, z tym mi god­nie, lecz słuchaj uważnie:
- Nie broń i nar­ko­tyki zro­bią z Ciebie Pa­na przed­mieść, tyl­ko miłość względem dru­giego brata..U-ther. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 grudnia 2009, 22:49

...Ni­by nie po­zor­ny,ale dla wielu wciąż ten sa­my, szu­kający wie­cznie szczęścia, bez chwi­li wyt­chnienia, wy­jawiam się z ziemi i za­bieram Cię bra­cie do krainy w, której na­poew­no te­go zaz­nasz... U-ther 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 grudnia 2009, 21:25

... Nie pot­ra­fię wznieść się po­nad wyżyny,i po­wie­dzieć wam wszys­tkim, moi bra­cia, że po­zos­tałem na tej ziemi ja­ko ten os­tatni, ten kótry wy­mie­rzyć ma sąd os­ta­teczny. Nie bójcie się żołnie­rze, każdy w życiu ma swoją ko­lej, w której bacznie cze­ka, i wierz mi, nie ma w niej miej­sca dla złych ludzi, którzy chcą jak naj­szyb­ciej to osiągnąć... U-ther. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 grudnia 2009, 22:33

... Po każdej ciem­nej no­cy, nad­chodzi no­wy, jas­ny dzień bra­cie, więc nie ważne jak jest, wyp­nij klatę i śmiało krocz przed siebie, dopóki trum­na nie znaj­dzie się w ziemi,na której wy­ryte będzie Two­je imie i naz­wisko, da­ta urodze­nia, zgo­nu. Wte­dy Twoi bra­cia, pożeg­nają Cię, tak jak zaw­sze te­go chciałeś, białe róże położymy na Twej, dębo­wej trumnie...U-ther. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 grudnia 2009, 19:36

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 16 grudnia 2009, 18:45

...Jes­teś bo­hate­rem skur­wy­synu!, bo wyg­rałeś bitwę ze swoimi wro­gami, ale to nie ko­niec. Te­raz do po­kona­nia zos­tał naj­twar­dszy prze­ciw­nik. Wiesz kim on jest?
To właśnie Ty . Sta­niesz z nim twarzą w twarz, oko w oko, w niekończącej się Two­jej życiowej bit­wie o przet­rwa­nie... U-Ther. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 grudnia 2009, 21:18
Uther

Jestem fanem 2Paca, i prowadzonego przez niego Thug Lif'a.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność